مدیرعامل مینو فارس

محمدفرید خان صنمی دکترای مکانیک دانش آموخته دانشگاه علم و صنعت تهران است. 

آقای دکتر محمد فرید خان صنمی از از سال 1398 تاکنون مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو فاس می باشد.

 لینک فعالیت های علمی و مقالات دکتر محمد فرید خان صنمی و شبکه های اجتماعی 
مدیر عامل مینو
مدیر عامل مینو فارس

اخبار مربوط به مدیر عامل مینو فارس آقای دکتر محمد فرید خان صنمی