بازدید مدرسه ایده آل پارسی شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس

2 بهمن ماه 1402

بازدید مدرسه هاشمی رفسنجانی شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس

2 و 3 بهمن ماه 1402

بازدید مدرسه امین شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس​

27 دی ماه 1402

بازدید مدرسه شهدای رهپویان وصال شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس​

27 دی ماه 1402

بازدید مدرسه حنان شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس​

28 و 29  آبان ماه 1402

بازدید کانون مادر و کودک بهار زندگی شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس

 29  آذر ماه 1402

بازدید موسسه پیشگیری خانه هدایت شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس

11 مرداد ماه 1402

بازدید مهد کودک مهرآفرین شیراز از شرکت صنایع غذایی مینو فارس​

27 اردیبهشت ماه 1402